:: നമ്മുടേ നാട് തൊട്ടരികത്ത് ::

മ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനമായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ആരാധനാലയങ്ങള്‍, വിദ്യാഭ്യസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, സാംസ്കാരിക- കലാ നിലയങ്ങള്‍ മുതലായവയെക്കുറിച്ച് ഒരു ലഘു നിഘണ്ടു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും നിങ്ങളില്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. adminpld.institute@blogger.com എന്ന ഈ വിലാസത്തില്‍ മലയാള്ത്തിലോ, ഇംഗ്ലീഷിലോ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കാം. സഹകരിക്കുക..... വിജയിപ്പിക്കുക...